Koučovacia dohoda

  1. Koučing je vzťah medzi koučom a koučovaným, ktorý prebieha formou rozhovoru.
  2. Koučovací rozhovor je špecifická forma rozhovoru, v ktorom kouč pomáha koučovanému objaviť vlastné zdroje a povzbudzuje ho k vykonaniu krokov, ktoré povedú k zmene. Kouč nedáva rady.
  3. Koučing nie je terapia, poradenstvo ani akákoľvek iná forma pomoci na zlepšenie psychického stavu, ktorou zvyčajne profesionálne vyškolený odborník poskytuje pomoc klientovi či pacientovi. Koučing nemá za cieľ žiadnu z týchto foriem pomoci človeku nahradiť. Koučing nie je ani formou psychiatrickej intervencie, neposkytuje profesionálnu medicínsku, právnu či finančnú radu.
  4. Koučing je vhodný pre ľudí, ktorí chcú vo svojom živote dosiahnuť zmenu a žiadna zásadná prekážka im v práci na tejto zmene nebráni (napr. dlhodobá depresia). Môžu sa z rôznych dôvodov nachádzať v zložitej životnej situácii, musia však byť dostatočne emocionálne stabilní a schopní robiť efektívne kroky, čo sa týka ich každodenného života.
  5. Tému koučovacieho rozhovoru prináša koučovaný a môže sa týkať akejkoľvek oblasti svojho života, v ktorej pociťuje potrebu zmeny.
  6. Koučing sa realizuje obyčajne formou jednohodinových stretnutí. Ich počet aj frekvencia býva najčastejšie závislá od zložitosti riešenej témy, ale najmä od pokroku, ktorý koučovaný dosahuje. V niektorých prípadoch sa rozhovory realizujú telefonicky alebo cez internet.
  7. Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek ukončiť koučovací vzťah.
  8. Kouč kladie koučovanému otázky, aby si ujasnil svoje hodnoty, cieľ zmeny, nabáda ho k prevzatiu zodpovednosti, dáva mu úlohy, vyžaduje ich plnenie, pomáha mu definovať kroky, ktoré sú k zmene potrebné, poskytuje mu inšpirujúce informácie (nie rady).
  9. Ak sú koučovacie stretnutia platené, je potrebné, aby pred začiatkom spolupráce boli všetky finančné podmienky vyjasnené a odsúhlasené. Rovnako je potrebné dohodnúť si pravidlá v prípade, že klient sa nemôže na dohodnuté stretnutie dostaviť alebo ho jednoducho vynechá.
  10. Kouč pokladá všetky informácie, ktoré sa od koučovaného dozvie, za prísne dôverné a tak s nimi aj narába.